Hívj minket: +36-70-592-8151

Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Webáruházunk Adatkezelési Tájékoztató dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének
webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.
Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.
A webáruház elérhetőségei
A webáruház elérhetőségei:
Levelezési cím: 3587 Tiszapalkonya Hunyadi utca 2
Telefonszám: +36705928151
A cég elektronikus elérhetősége: szerelveny2021@gmail.com
A webáruház domain címe: https://futesalkatreszek.hu
Adatkezelési tájékoztató
Tulipán Attila (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa
üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos
jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos
jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://futesalkatreszek.hu webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői – Tulipán Attila (Adatkezelő) –
számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
A https://futesalkatreszek.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan
adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes
adatnak.
A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: Tulipán Attila
Levelezési cím: 3587 Tiszapalkonya Hunyadi utca 2
Telefonszám: +36705928151
E-mail cím: szerelveny2021@gmail.com
Honlap: futesalkatreszek.hu
Fogalmak
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó a megrendelés elküldésekor hozzájárul, hogy az Adatkezelő – Tulipán Attila – a
megrendeléshez kötelezően megadott adatait kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 1. § (1) bekezdése alapján, az érintettet tájékoztatni kell a webáruház kapcsolatos minden
  tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
  adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
  A kezelt adatok köre:
  Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
  Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása
  E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
  Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
  Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
  A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk
  A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
  Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
  közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az GDPR 6. cikk (1)
  bekezdés b) pont.
  A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
  Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
  esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
  A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
  A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama:
  Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
  kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
  A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
  A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
  Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a vállakozónak a kiállított számlát 8 évig meg kell
  őrizni. ó
  A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
  közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az általános forgalmi adóról
  szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
  továbbá GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
  A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
  A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
  alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
  Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
  Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
  bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.
  A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
  Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
  megőrizni.
  A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
  A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
  Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
  A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
  közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezés b)
  pont.
  A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
  A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
  Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
  A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett
  adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a kiszállítás visszaigazolásig kezeli.
  Adatkezelő neve és elérhetőségei: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
  Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29 886 660; E-mail:
  mailing@gls-hungary.com. – Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
  értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
  elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
  megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
  Adatkezelő neve és elérhetőségei: Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág utca 2-6. Telefon: +36
  1 767 8200; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu – Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
  szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
  folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
  címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
  Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
  információk
  Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: Az Adatkezelés célja kizárólag a
  felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások
  személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. Hírlevél küldéssel kapcsolatban
  kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
  időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.
  Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó
  önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai
  felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
  (3) bekezdése. Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Hírlevél
  küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az
  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  (Infotv.) HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ NEVE: Tulipán Attila –
  SZÉKHELYE: 3587 Tiszapalkonya Hunyadi utca 2 – ADÓSZÁMA: 66611422-1-25 – TELEFONSZÁMA:
  +36705928151 – E-MAIL CÍME: szerelveny2021@gmail.com – ADATFELDOLGOZÁS HELYE: 3587
  Tiszapalkonya Hunyadi utca 2 Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben
  meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre
  feliratkozok nevét és email címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett
  hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.
  Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk
  A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
  Az adatkezelés jogszabályi hátterét GDPR 6. cikk 1 bekezdés b) pontja
  A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
  közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve GDPR 6. cikk 1 bekezdés b)
  pontja.
  A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:
  Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
  esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.
  Regisztrációval kapcsolatos kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám. –
  Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett
  adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli.
  Sütik kezelés
  A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba
  nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére
  adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
  céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem
  kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő
  a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
  az Felhasználó által használt IP cím;
  a böngésző típusa;
  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
  a látogatás időpontja;
  a meglátogatott oldalak;
  Süti kezelés jogszabályi háttér:
  A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.
  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó
  hozzájárulása.
  Süti beállítás:
  A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
  alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
  hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
  lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
  A sütik alkalmazásának célja:
  A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
  korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
  vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
  Google Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
  A „maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a
  számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az
  Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas
  A „munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak
  ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az
  webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament
  végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról
  vagy mobileszközről.
  Google Analytics A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak
  és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
  szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal
  használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat
  a Google számára. A Google Analytics által használt fő süti a „__ga” süti. A webhelyhasználati
  statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett
  néhány hirdetési sütivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket
  jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az
  interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó
  interakciókat.
  Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
  felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
  sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
  releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
  tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
  Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
  Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
  hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
  keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
  látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
  Önnek a Google-on.
  Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
  lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
  Internet Explorer 
  Firefox
  Chrome
  Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
  A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
  A bevásárlókosárhoz használt süti;
  Biztonsági süti;
  A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
  kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
  Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
  funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
  jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
  A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
  az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének
  beazonosítására.
  Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
  céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
  Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
  webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
  felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
  feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
  előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
  hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.
  Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük
  Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el,
  személyes adatok megismerésére nem jogosult.
  Adatbiztonság
  Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
  általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
  oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
  A személy adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
  • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
  rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
  műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
  hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
  adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
  hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
  • SSL tanúsítvány;
  A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
  adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
  módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
  E-mail cím: szerelveny2021@gmail.com
  Levelezési cím: 3587 Tiszapalkonya Hunyadi utca 2
  A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
  adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
  számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a
  tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az
  adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását
  illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét
  követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
  helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
  helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
  Érintett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
  hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
  Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
  megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
  az Érintett személyazonosságát.
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
  számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
  további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
  tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
  lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
  legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az
  intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
  felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak
  felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató
  a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása
  érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000.
  évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
  Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
  nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
  bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.
  Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog
  A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen
  hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni.
  A helyesbítéshez való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
  a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  A törléshez való jog
  Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
  nincs más jogalapja
  az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre
  a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért
  adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett
  adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
  valamelyike teljesül:
  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi
  igények érvényesítéséhez.
  Az adathordozhatósághoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
  hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
  bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
  automatizált módon történik.
  Automatizált adatkezelés
  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
  ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.
  Tiltakozáshoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve
  az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a
  személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
  adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az
  Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni
  és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban
  tájékoztatja.
  Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét
  nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés,
  zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
  vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintett a
  bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
  Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az
  adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett
  adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
  egyikén:
  levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
  közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
  Személyes adatok tárolását végző harmadik fél
  Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre
  Az adatfeldolgozó székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 71
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3670/93 34 304
  Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.huAdattovábbítás
  Név: K&H Bank Zrt..
  Bank székhelye: Budapest
  Telefon: (06 1) 335 3355
  Bank webcíme: www.kh.hu
  Adatkezelési tájékoztató https://www.kh.hu/adatkezelesi-tajekoztato
  Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
  elérhetőségeken tudja bejelenteni:
  Levelezési cím: Levelezési cím: 3587 Tiszapalkonya Hunyadi utca 2
  Telefonszám: Telefonszám: +36705928151
  Email cím: E-mail cím: szerelveny2021@gmail.com
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Hatályba lépés dátuma: 2021.01.01.